Umowa o pracę stwarza dla pracownika i pracodawcy pewne obowiązki i uprawnienia

wyszukaj:

Stosunki pracownicze są regulowane przez przepisy Kodeksu Pracy. Końcowe brzmienie przepisów ustawodawca ustala w porozumieniu z Komisją Trójstronną, czyli reprezentacją trzech środowisk: pracodawców, pracowników i państwa jako nadzorcy oraz instytucji ułatwiającej mediację.

Kodeks Pracy stanowi, że pracownik związany umową o pracę ma prawo do świadczeń i uprawnień. Należą do nich m.in. urlop macierzyński i urlop wychowawczy. Umieszczenie tych zapisów w Kodeksie Pracy jest wyrazem troski o dobro człowieka, który nie żyje tylko po to, by pracować. Sfera zawodowa jest tylko jedną z wielu składowych życia społecznego, w którym osadzony jest każdy człowiek.

Urlop wychowawczy trwa maksymalnie trzy lata. Matka i ojciec mogą wykorzystać go w czterech turach albo w jednym ciągłym okresie, lecz nie później niż do ukończenia przez dziecko czterech lat. Urlop wychowawczy pozwala sprawować osobistą opiekę nad maluchem i dbać o jego prawidłowy rozwój.

Z urlopu wychowawczego może skorzystać każdy pracownik, jeśli: jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę; legitymuje się co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy (do którego wlicza się czas przepracowany łącznie, u wszystkich pracodawców). Urlop wychowawczy nie przysługuje więc, gdy stosunek pracy reguluje umowa o dzieło i umowa zlecenie.

umowa o prace